Membre d’Acropolis. Anàlisis de Contenido de Recursos para la Organización y Políticas de Información hacia la Sociedad del Conocimiento. (Universidad Carlos III de Madrid). Dirección: Mercedes Caridad y Miguel Ángel Marzal.

El grup Acropolis seguint la línea de recerca del departament i de l’Instituto Universitario Agustín Millares de Documentació i Gestió de la Informació, centra la seves activitats en les següents àrees de recerca:

 • Polítiques d’Informació i Innovació tecnològica orientades a la construcció de la Societat del Coneixement
 • Aportacions de la Documentació en el àmbit Educatiu, en especial, aquelles que fan referència a les eines de representació, organització, recuperació i gestió de continguts, per tal d’optimitzar els processos de ensenyament-aprenentatge adreçats a l’adquisició de competències informacionals (Alfabetització en Informació).
 • Instruments per a la millora de la gestió i el rendiment de biblioteques i serveis d’informació en l’entorn tecnològic.
 • Modelització i implementació de models avaluatius basats en indicadors, amb l’objectiu de mesurar el progrés cap a la Societat del Coneixement en institucions informatives i educatives.

URI: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/acropolis

Directora d’ArsMagna (Universitat de Barcelona). Grup de recerca especialitzat en Sistemes d’Organització i Recuperació de la Informació.

El grup fa recerca sobre:

 • Indicadors òptims pel disseny de sistemes d’informació digitals
 • Fluxos d’informació en els sistemes d’informació i sostenibilitat de la informació
 • Interoperabilitat semàntica i sistemes semàntics en el context de la web
 • Navegació web i entorns corporatius
 • Recuperació de la informació i disseny d’interfícies
 • Thesaurus, construcció i avaluació
 • Ús i consum d’informació: fonts d’informació i usuaris

URI: http://www.dihelia.org/eu/ikertzaileak/ikerlarien-galeria/montserrat-sebastia-salat/recerca/grups-de-recerca/arsmagna-ub/

Membre del CEHI. Centre d’estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona). Director: Antoni Segura i Mas.

ArsMagna (Patrimoni, Memòria i sistemes digitals). Grup de recerca dirigit per Montserrat Sebastià i Salat, i que treballa des d’una triple vessant el patrimoni històric i cultural.

D’una banda, estudia les fonts i els recursos del patrimoni i la memòria com a canals de transferència del coneixement especialitzat, focalitzant l’anàlisi en el consum d’informació per part dels usuaris relacionats amb el patrimoni històric i el patrimoni cultural.

Per altra banda, dissenya i implementa sistemes d’organització de la informació centrats en vocabularis controlats, thesaurus especialitzats i ara també ontologies. I finalment, les anàlisis anteriors situen els projectes del grup de recerca en un context més ampli, la qual cosa el porta a dissenyar prototipus i sistemes digitals d’àmbit català, espanyol, europeu i internacional amb l’objectiu de donar suport a la comunicació científica per la recuperació de la memòria i el patrimoni en el marc de la Web Semàntica.

URI: http://www.ub.edu/cehi/arsmagna.php#arsm

Membre de DIDPATRI. Grup de recerca consolidat dedicat a la Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i noves tecnologies. Director Francesc Xavier Hernàndez Cardona.

Montserrat Sebastià-Salat és la responsable del Laboratori de Cultura Informacional de DIDPATRI. Espai de recerca dedicat a la identificació, anàlisi i avaluació de les fonts que constitueixen l’arquitectura del coneixement en l’àmbit de patrimoni. Creació de bases de dades especialitzades per monopolitzar l’ús de les fonts en projectes de museïtzació i les línies de recerca del grup. Creació d’un protocol d’avaluació dels outputs en els processos de comunicació científica, didàctica i recerca en Patrimoni. Formació del personal investigador per a l’avaluació de la producció científica i divulgativa del Patrimoni.

URI: http://www.didpatri.info/