Central Sanitària Internacional | Centrale Sanitaire Internationale | CSI

L’octubre de 1936, el doctor francès Pierre Rouquès, després d’establir les bases de la sanitat de les Brigades Internacionals, organitzà, a París, al carrer René Boulanger, la Centrale Sanitaire Internationale, constituïda el mes de gener de 1937. A Espanya, va estar representada pel doctor alemany Neumann, i més tard, pel doctor Franek, fill del secretari del PC búlgar Koralov, amb Oscar Telge, com a adjunt.
Aquesta CSI tenia delegacions nacionals d’Alemanya, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Gran Bretanya, Holanda, Noruega, Suècia, Suïssa i Txecoslovàquia.


 

Brigadistes per enquadrament