Divisió Ascaso

<p>El Grup Internacional Erich Mühsam de la Columna Ascaso fou l'embrió de la Divisió Ascaso, integrada en dues Brigades Mixtes:</p><ul><li>125 BM, amb el Regiment Durruti de la Divisió Ascaso</li><li>126 BM, amb el Regiment 19 de Juliol, també de la Divisió Ascaso</li></ul><p>La Divisió Ascaso va actuar principalment al Front d'Aragó.</p>

Brigadistes per enquadrament